Mahalaga ang pagbibigay ng sapat at tamang impormasyon sa isang pasyente bago ito bigyan ng nais niyang gamiting kontraseptibo. Kasama sa mga naipapaliwanag sa kanya ang depinisyon ng family planning, mga iba’t-ibang uri ng FP methods, paano gamitin, maaaring epekto nito at mga dapat gawin bago at pagkatapos gamitin ang kontraseptibo. Kabilang na din dito ang counseling na kung saan mas natutulungan ang pasyente na mag desisyon base sa mga naipaliwanag at kung anong akma sa kanya.